Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka

ENG Version Below

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci

🎓⏳💵📥

Przypominamy, że nadal trwa nabór do Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych informacji (w tym i „deadlinów”) w mailach rozesłanych do Waszych skrzynek mailowych! Terminy składania papierów mogą różnić się pomiędzy jednostkami – dlatego zwróćcie na to uwagę!

ENG Version

Dear PhD Students

🎓⏳💵📥

We would like to remind you that the recruitment for the Scholarship of Dr. Jan Kulczyk is still ongoing. We encourage you to check the detailed information (including deadlines) in the e-mails sent to your e-mail boxes! The deadlines for filing papers may differ from one unit to another – so pay attention to it!

Stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami i stypendium rektora STARY TRYB

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci STAREGO TRYBU

3 października 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendium rektora.

Poniżej znajdziecie przydatne linki:

Regulamin: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/390794/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow.pdf

Skład osobowy Uczelnianej Komisji Stypendialnej : https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/390793/uczelniana-komisja-stypendialna-2022-2023.pdf

Harmonogram Stypendium Rektora: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-rektora

Miejsce składania dokumentów w sprawie przyznania stypendium rektora określone jest bezpośrednio przez każdą z Uczelnianych Podkomisji – sugeruje się, aby doktoranci kontaktowali się w tej sprawie bezpośrednio z daną podkomisją.

Pozostałe świadczenia: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/pomoc-materialna

ENG Version

Dear PhD students of the OLD MODE

On October 3, 2022, the call for applications for a social scholarship for people with disabilities and the rector’s scholarship began.

Here are some useful links:

Regulations: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/390794/regulamin-swiaden-dla-studentow-i-doktorantow.pdf

Composition of the University Scholarship Committee: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/390793/uczelniana-komisja-stypendialna-2022-2023.pdf

Schedule of the Rector’s Scholarship: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-rektora

The place of submitting documents on granting the rector’s scholarship is determined directly by each of the University Subcommittees – it is suggested that doctoral students contact the subcommittee directly on this matter.

Other benefits: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/pomoc-materialna

Nowe władze UAM

Wczoraj zakończyła się kadencja Rektora Andrzeja Lesickiego. W imieniu doktorantów naszego Uniwersytetu pragniemy serdecznie podziękować za minione cztery niełatwe lata, w trakcie których zaszło wiele rewolucyjnych wręcz zmian. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że zawsze mogliśmy liczyć na wysłuchanie i pomoc w ważnych dla nas kwestiach.

Od dziś UAM ma nowy zespół rektorski, na którego czele stoi JM Rektor Bogumiła Kaniewska. Pragniemy wyrazić szczerą nadzieję na równie udane i przyjazne lata wspólnej pracy. Z naszej strony deklarujemy gotowość do współpracy, nastawionej na wypracowanie korzystnych dla obu stron kompromisów. Jeszcze raz gratulujemy objęcia tej zaszczytnej funkcji i życzymy, w trakcie jej piastowania, samych powodzeń!

Wydłużenie okresu otrzymywania stypendium dla doktorantów IV roku

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

przekazujemy najnowsze, bardzo pozytywne wieści dla doktorantów IV roku. Każdy, kto otrzymał przedłużenie okresu odbywania studiów od Kierownika i pobierał stypendium w roku akademickim 2019/2020, otrzyma je także od października do grudnia br.!

W załączeniu przekazujemy pismo Jego Magnificencji Rektora, któremu pragniemy bardzo serdecznie podziękować za przychylenie się do naszej prośby.

List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Mili,

przekazujemy Wam list Prorektora Naskręckiego, skierowany dla Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej (I rok). Profesor porusza w nim kwestie najpilniejsze, dotyczące m.in. organizacji roku i zdalnego kształcenia.

List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów studiów doktoranckich

Drodzy,

Prorektor prof. dr hab. Ryszard Naskręcki wystosował pismo do Doktorantek i Doktorantów ze Studiów Doktoranckich (rok II i wyżej). W liście poruszone jest wiele kwestii, które ostatnio budzą nasze wątpliwości. List załączony jest do tego posta (poniżej).

Najprawdopodobniej dzisiaj otrzymamy analogiczne pismo dotyczące Szkoły Doktorskiej (I rok). Gdy tylko będziemy nim dysponowali, również je udostępnimy

Wszystkiego dobrego w tym tygodniu!

Nowy termin umarzania i zamykania przewodów otwartych przed 30.04.2019r.

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy otworzyli przewód doktorski przed końcem kwietnia zeszłego roku. Wedle zapisu w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku, osoby takie powinny zakończyć przewód do 31 grudnia 2021 roku, po tej dacie miały być one umarzane lub zamykane. Jednakże, przez wzgląd na pandemię, 16 maja weszła w życie „Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” (link niżej). Jak wynika z jej art. 35, punktu pierwszego, termin na zakończenie przewodów został przesunięty na 31 grudnia 2022 r.!
(https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/T/D20200875L.pdf)

Te zmiany to efekt działań Krajowej Reprezentacji Doktorantów, za co dziękujemy !

Wykorzystajcie ten czas owocnie