Komunikat ws. wypłat stypendiów doktoranckich i z dotacji projakościowej

Wiemy, że część z Was jest zaniepokojona brakiem wypłat stypendium doktoranckiego i z dotacji projakościowej. Śpieszymy tym samym z wyjaśnieniami! Otrzymaliśmy informacje, że brak wypłat w przypadku części wydziałów wynika z późnego przekazania list stypendialnych do Sekcji Płac UAM. Tej części z Was, która stypendium jeszcze nie otrzymała, zostanie ono przekazane w tym tygodniu, najdalej – na początku przyszłego.

Nowy skład Samorządu Doktorantów naszego Uniwersytetu na kadencję 2020/2021!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci przekazujemy Wam wiadomości, kto w tym roku będzie działał w strukturach Samorządu Doktoratów.

Nową Przewodniczącą Prezydium Sejmiku została mgr Ewelina Ebertowska (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa).

Oprócz niej w Prezydium znaleźli się:

– mgr Marlena Kaźmierska (Wydział Studiów Edukacyjnych) – Wiceprzewodnicząca,

– mgr Malwina Malinowska (Wydział Nauk o Sztuce, Szkoła Doktorska),

– Sekretarz,- mgr Olga Dec (Wydział Archeologii, Szkoła Doktorska),

– mgr Adam Młynarczyk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

W ramach struktur Sejmiku:

– mgr Mateusz Nowicki (Wydział Chemii) – Marszałek,

– mgr Artur Trzebny (Wydział Biologii) – Wicemarszałek.

W ramach Komisji Rewizyjnej:

– mgr Mikołaj Buchwald (Wydział Psychologii i Kognitywistyki),

– mgr Sonia Ławniczak (Wydział Neofilologii),

– mgr Joanna Radzioch (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Szkoła Doktorska).

Ponadto Przedstawicielką w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej została Qihang Qiu, MA (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Szkoła Doktorska).
Gratulujemy nowo wybranym osobom, życząc samych sukcesów samorządowych w nowej kadencji!

Chcielibyśmy również podziękować serdecznie wszystkim, tym którzy byli zaangażowani w prace samorządowe w roku akademickim 2019/2020!

Jednorazowe Stypendium Rektora- przedłużenie terminów składania wniosków

Uwaga Doktorantki i Doktoranci!

Zostały przedłużone terminy składania wniosków o Jednorazowe Stypendium Naukowe Rektora UAM. Nowe obowiązują terminy to:

1. Składanie wniosków do 14 października br. — elektronicznie na adres phd@amu.edu.pl, osobiście albo pocztą na adres Biura Szkoły Doktorskiej UAM: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, pok. 222. Oryginały wniosków muszą spłynąć do Biura Szkoły Doktorskiej do dnia 16 października br.

2. Złożenie wniosku z listą rankingową — 31 października br. Wniosek z listą rankingową przedkłada JM Rektorowi UAM Prorektor właściwy ds. doktorantów.

3. Termin rozpatrzenia wniosku Prorektora przez Rektora UAM jest niezależny od działań Samorządu Doktorantów i Biura Szkoły Doktorskiej.

Przypominamy również, że o takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1) są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich (od 2 roku studiów doktoranckich do pierwszego przedłużenia tych studiów włącznie),

2) legitymują się wybitnymi, publikowanymi lub przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019) osiągnięciami naukowymi – do wniosków proszę dołączyć pierwszą stronę publikacji. Jeśli jest to fragment monografii, proszę przedłożyć pierwszą stronę monografii, spis treści oraz pierwszą stronę rozdziału/artykułu. Nie dołączone publikacje nie będą oceniane!!!

3) uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich na drugim i kolejnych latach studiów ze średnią ocen co najmniej 4,75 (z rokiem akademickim 2019/2020 włącznie) – wydruk ocen z USOSa z potwierdzeniem (email-em/skanem pracownika sekretariatu/dziekanatu lub podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium dla najlepszych doktorantów.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie!

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć na jeden z dwóch sposobów:

  1. w formie elektronicznej, przesyłając je na adres phd@amu@edu.pl, albo:
  2. w formie papierowej: osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego), do biura Szkoły Doktorskiej,

do dnia 14.10.2020 r.

Niezależnie od tego, w jakiej formie wniosek zostanie złożony do 14.10.2020 r., podpisany oryginał wniosku wraz z załącznikami musi znaleźć się w Biurze Szkoły Doktorskiej UAM do 16.10.2020 r.! Można wysłać wniosek wraz z załącznikami pocztą (albo pocztą wewnętrzną UAM) na adres: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, pok. 222.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych: (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/132531/ZR-489-2019-2020.pdf)

Szczegóły postępowania znajdziecie w załączniku „Kalendarium” oraz formularz Wniosku.

Jednorazowe Stypendium Rektora

Drogie Doktorantki i Drodzy Doktoranci,

rusza kolejny nabór wniosków na Jednorazowe Stypendium Naukowe Rektora UAM dla doktorantów!

O takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1) są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich (od 2 roku studiów doktoranckich do pierwszego przedłużenia tych studiów włącznie),

2) legitymują się wybitnymi, publikowanymi lub przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019) osiągnięciami naukowymi – do wniosków proszę dołączyć pierwszą stronę publikacji. Jeśli jest to fragment monografii, proszę przedłożyć pierwszą stronę monografii, spis treści oraz pierwszą stronę rozdziału/artykułu. Nie dołączone publikacje nie będą oceniane!!!

3) uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich na drugim i kolejnych latach studiów ze średnią ocen co najmniej 4,75 (z rokiem akademickim 2019/2020 włącznie) – wydruk ocen z USOSa z potwierdzeniem (email-em/skanem pracownika sekretariatu/dziekanatu lub podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium dla najlepszych doktorantów.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie!

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć na jeden z dwóch sposobów:

  1. w formie elektronicznej, przesyłając je na adres phd@amu@edu.pl, albo:
  2. w formie papierowej: osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego), do biura Szkoły Doktorskiej,

do dnia 11.09.2020 r.

Niezależnie od tego, w jakiej formie wniosek zostanie złożony do 11.09.2020 r., podpisany oryginał wniosku wraz z załącznikami musi znaleźć się w Biurze Szkoły Doktorskiej UAM do 15.09.2020 r.! Można wysłać wniosek wraz z załącznikami pocztą (albo pocztą wewnętrzną UAM) na adres: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, pok. 222.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych: (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/132531/ZR-489-2019-2020.pdf)

Szczegóły postępowania znajdziecie w załączniku „Kalendarium” oraz formularz Wniosku.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Doktorantki i Doktoranci,

jak wiecie, wzorem poprzedniego roku staraliśmy się o zwiększenie liczby oraz kwoty stypendium doktoranckiego. Przekazujemy Wam kolejne wiadomości od Jego Magnificencji w sprawie zwiększenia ilości i kwoty stypendium doktoranckiego dla doktorantów ze studiów doktoranckich. Otóż kwota stypendium doktoranckiego zostanie zwiększona do kwoty 2 104 zł (i tym samym zostanie zrównana z kwotą netto stypendium otrzymywaną w szkole doktorskiej) od 1 października 2020 r.

Niestety nie otrzymaliśmy zgody na zwiększenie ilości przyznawanych stypendiów doktoranckich dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w trybie stacjonarnym.

W załączeniu przekazujemy pismo Jego Magnificencji Rektora, któremu pragniemy serdecznie podziękować za częściowe przychylenie się do naszej prośby.

Ubezpieczenie na życie- uzupełnienie dokumentów

Uwaga Doktoranci i Doktorantki!

Przypominamy o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia na życie. Jeżeli chcecie być do niego włączeni, należy wypełnić wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrąceniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć osobiście do Działu Płac i Stypendiów w Collegium Minus (p. 310,312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich (wszystkie dokumenty załączamy niżej). Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem partnerkę/partnera życiowego, musi ona/on wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, które także należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów. Jest to niezbędny wymóg do objęcia ubezpieczeniem!

Uwaga! Osoby, które złożyły wniosek wyłącznie w formie elektronicznej powinny jak najszybciej dostarczyć wyżej wymienione dokumenty (deklarację o potrąceniu składek ze stypendium, wniosek oraz oświadczenie partnerki/partnera) do Sekcji Płac i Stypendiów.

Webinarium Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Ostatnio informowaliśmy o tym, że doktoranci mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie. Znamy już termin webinarium przygotowanego specjalnie dla Was przez przedstawicieli firmy UNUM! 27 maja 2020 r. godz. 12.00 na platformie Zoom, będziecie mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Poniżej jest link do webinarium.

Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (webinar)
Time: May 27, 2020 12:00 PM Warsaw
https://zoom.us/j/92011306867
Meeting ID: 920 1130 6867

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie. By dołączyć do ubezpieczenie musie wypełnić wniosek oraz oświadczenie, a następnie złożyć je osobiście w p. 310, 312 lub 313 w Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1).

Serdecznie zapraszamy na webinarium i do zobaczenia!

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla doktorantów

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy dla Was kolejną wspaniałą wiadomość! Dzięki wielomiesięcznym staraniom Samorządu Doktorantów, przy współpracy z Prorektorami prof. Tadeuszem Wallasem i prof. Ryszardem Naskręckim oraz Panią Kanclerz Marią Buzińskiej doktoranci mogą być włączeni do ubezpieczenia grupowego UNUM na takich samych zasadach jak pracownicy Uniwersytetu. Do ubezpieczenia można przystąpić już od 1 czerwca br. Opłaty za składkę na ubezpieczenie będą pobierane i opłacone przez Uniwersytet ze stypendium.

Planowane jest webinarium – spotkanie informacyjne poprzez platformę Zoom z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej UNUM, byście mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. (Czekamy na potwierdzenie terminu, stworzymy wydarzenie na tę okoliczność.)  

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie.

By przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić (dokumenty poniżej) wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrącaniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów (p. 310, 312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich. Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem swojego/swoją partnera życiowego/ partnerkę życiową- musi wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a ten dokument wraz z oświadczeniem o potrącaniu składek należy złożyć w Dziale Płac i Stypedniów.
Dostarczenie tych dokumentów do Działu Płac i Stypendiów jest niezbędne, by objęto Was ubezpieczeniem na życie!

Ważne: w tym momencie, do ubezpieczenia na takich samych zasadach jak pracownicy, mogą  przystąpić wyłącznie doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie (taki był wymóg towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Uniwersytet ma podpisaną umowę). Jednocześnie pragniemy poinformować, że Samorząd Doktorancki, podobnie jak w roku ubiegłym prowadzi działania na rzecz zwiększenia odsetka doktorantów otrzymujących stypendium! W ubiegłym roku nasze działania doprowadziły do zwiększenia tego odsetka, a także podwyżki stypendium podstawowego.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w działania, które umożliwiły przystąpienie społeczności doktorantów do planu ubezpieczeniowego dla pracowników. To wspaniały przykład jakie efekty może przynieść konsekwentna współpraca z władzami Naszego Uniwersytetu!

Bądźcie zdrowi!