Stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami i stypendium rektora STARY TRYB

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci STAREGO TRYBU

3 października 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendium rektora.

Poniżej znajdziecie przydatne linki:

Regulamin: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/390794/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow.pdf

Skład osobowy Uczelnianej Komisji Stypendialnej : https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/390793/uczelniana-komisja-stypendialna-2022-2023.pdf

Harmonogram Stypendium Rektora: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-rektora

Miejsce składania dokumentów w sprawie przyznania stypendium rektora określone jest bezpośrednio przez każdą z Uczelnianych Podkomisji – sugeruje się, aby doktoranci kontaktowali się w tej sprawie bezpośrednio z daną podkomisją.

Pozostałe świadczenia: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/pomoc-materialna

ENG Version

Dear PhD students of the OLD MODE

On October 3, 2022, the call for applications for a social scholarship for people with disabilities and the rector’s scholarship began.

Here are some useful links:

Regulations: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/390794/regulamin-swiaden-dla-studentow-i-doktorantow.pdf

Composition of the University Scholarship Committee: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/390793/uczelniana-komisja-stypendialna-2022-2023.pdf

Schedule of the Rector’s Scholarship: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-rektora

The place of submitting documents on granting the rector’s scholarship is determined directly by each of the University Subcommittees – it is suggested that doctoral students contact the subcommittee directly on this matter.

Other benefits: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/pomoc-materialna

Jednorazowe Stypendium Rektora dla doktorantów

Podobnie jak w roku ubiegłym, zgodnie z informacją ze swojego ostatniego listu, JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska postanowiła przyznać jednorazowe stypendia naukowe w wysokości 2.500 zł dla doktorantów wyróżniających się naukowo.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora  nr  134/2020/2021  z  dnia  13  lipca 2021 roku oraz Zarządzenie nr 146/2021/2022  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora w roku 2021 o takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1)    są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (od 2 roku szkoły doktorskiej do pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich włącznie),

2)   legitymują się wybitnymi publikowanymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi/przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020);

3)  uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich ze średnią ocen co najmniej 4,75 (za poprzedni rok akademicki – 2020/2021) – wydruk ocen z USOSa  z Potwierdzeniem*.

* Przez Potwierdzenie rozumie się:

  • wydruk e-maila, w którym otrzymało się (w załączeniu) wykaz ocen – przesłany od pracownika sekretariatu/dziekanatu
  • wykaz ocen z podpisem pracownika sekretariatu/dziekanatu, lub
  • wykaz ocen z podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta (wzór w załączniku).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium rektora.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie!

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul Grunwaldzka 6, pok. 118 ) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpłynięcia do Biura (nie stempla pocztowego!) od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych:

bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/268667/ZR-146-2021-2022.pdf?fbclid=IwAR3NfIX2V1IXNy51k_dpW1ZrTUdVFUYOKfFaZ5wa_06WQT5rrj7IOmQu-xg

Nabór wniosków o stypendium im. dr. J. Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2021/2022

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych ( dla doktorantów określa dana Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Ważne terminy przesyłania dokumentów:

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych: do 10 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych: do 12 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: do 16 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: do 16 listopada br.

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze: do 19 listopada br.

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 26 listopada 2021 r.

Niezbędne dokumenty oraz szczegóły znajdziecie poniżej w załącznikach.

Stypendium rektora

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2021/2022 podstawowy termin składania wniosków mija 17 października 2021 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

UWAGA: O stypendium rektora mogą ubiegać się tylko doktoranci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą na 4 roku i na tzw. pierwszym przedłużeniu (4 rok przedłużony).

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje, wniosek, kalendarium, kryteria osiągnięć z na poszczególnych wydziałach znajdziecie w linku:

https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2

Stypendia Fundacji UAM dla wybitnych młodych naukowców

Zapraszamy do aplikowania od 1 października br.programu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów, którzy wyróżniają się wybitnym dorobkiem naukowym. Flagowy program stypendialny Fundacji UAM, po rocznej przerwie wraca w nowej odsłonie. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Laureaci, których badania wyróżniają się innowacyjnością oraz potencjałem wdrożeniowym, otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Szczegóły w linku: https://fuam.pl/pl/stypendia-fundacji-uam-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow/

DZIEŃ KANDYDATKI I KANDYDATA DO SZKÓŁ DOKTORSKICH UAM

Jesteś absolwentem szkoły wyższej i chcesz się dalej rozwijać naukowo? Jeśli tak, to Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to najlepszy wybór! Zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Kandydatki i Kandydata do Szkół Doktorskich UAM organizowanych przez Samorząd Doktorantów UAM już 17 czerwca o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania opowiemy Wam m.in. o ofercie edukacyjnej, procesie rekrutacji, warunkach studiowania, wyjazdach badawczych.

Spotkanie otworzy Prorektor Szkoły Doktorskiej UAM prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek a później będziecie mogli porozmawiać o studiach z dyrektorami poszczególnych Szkół:

• prof. UAM dr hab. Agnieszką Ludwików (Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych)

• prof. dr hab. Piotrem Pawluciem (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych)

•prof. dr hab. Radosławem Fiedlerem (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) • prof. UAM dr hab. Remigiuszem Ciesielskim (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

• prof. dr hab. Piotrem Śliwińskim (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze).

W spotkaniu wezmą udział także obecni doktoranci i doktorantki, którzy odpowiedzą na Wasze najbardziej nurtujące pytania o kulisach studiowania. Nie może Was zabraknąć!

Link do uczestniczenia w wydarzeniu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZkNzNkNTQtZGFkYS00ODYxLWE1YzctMGVkNjI3YWRlYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd8b6b41-a5c5-4727-a72d-ee24e4e90e0e%22%7d

Nabór do Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów UAM

1. czerwca rozpoczyna się rekrutacja do Nagroda Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2021. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego. Zachęcamy do przesyłania aplikacji.

Szczegóły znajdziecie w linku:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/nagroda-santander-spolecznik-roku-dla-studentow-i-doktorantow-uniwersytetu-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu-w-roku-akademickim-20202021?fbclid=IwAR0sZKgDBRWglppzYDwTukVQCOQrnFCaZaz17BzsclHJeeORmS23tSHuABU

Zaproszenie na spotkanie z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Samorząd Doktoratów UAM 20.05.2021 o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB. Celem spotkania jest przedstawienie doktorantom możliwości, jakie daje ID-UB – materialnego wsparcia badań naukowych oraz jak z niego skorzystać.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://m.facebook.com/events/140744871371388?acontext=%7B%22source%22%3A%2298%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy na wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Plagiat i autoplagiat – naruszenie dobrych praktyk akademickich, który poprowadzi dr Agnieszka Raubo – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. rzetelności naukowej. Wykład jest organizowany przez Poznańskie Porozumienie Doktorantów i odbędzie się w najbliższą środę (19.05.2021), tj. 19.05 o godz. 16:00.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/133112012194506

Link do wykładu online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlMzk1MmItMmRjNy00NzFjLTg3MjAtMThhNmFjZGRmMTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22c4de14df-bc54-42c4-a50c-da72a84f0f1c%22%7d

Nabór wniosków o stypendium im. dr. J. Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Dyrektorzy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 28 maja 2021 r.

Niezbędne dokumenty oraz szczegóły znajdziecie poniżej w załącznikach.