Szkolenie „Jak przygotować dobry wniosek do NCN”

Piątek, 5 lutego 2021 o 11:30 UTC+01 – 12:30 UTC+01   Szkolenie dla doktorantów dedykowane przygotowaniu wniosku do konkursu NCN Preludium   Szkolenie na platformie Teams poprowadzi kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska   Wszystkie szkolenia będą odbywały się w zespole Oferta konkursowa 2021 [poprzednia nazwa Oferta konkursowa jesień 2020].   Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o kontakt mailowy: annsta4@amu.edu.pl   Jeśli są już Państwo członkiem w/w zespołu wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu.

How to prepare a good project proposal?

Piątek, 5 lutego 2021 o 13:00 UTC+01 – 14:30 UTC+01 A seminar for PhD students willing to prepare Preludium project proposal   The seminar will be led by dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska – the Head of the Grant Application Support   The seminar will be available for the members of the Oferta konkursowa 2021 team (MS Teams).   To join the team, contact dr Stachowiak -Szrejbrowska annsta4@amu.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Doktorantki do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0. Jest to cykl warsztatów skierowany do całej społeczności akademickiej.Przesyłamy Państwu link do aplikacji MS Teams, gdzie odbywać się będą poszczególne webinary oraz plakat ze szczegółowym harmonogramem zaplanowanych warsztatów.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5MGU2YjctMjAxMC00YThlLWJlZTMtOTkyZGMyNzEyNWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b90ed450-4787-4d6b-b0d3-b4137b12eee9%22%7d

Bardzo liczymy na Państwa obecność!

Dni Doktoranta UAM

Zapraszamy na pierwszą edycję wyjątkowego wydarzenia na naszym Uniwersytecie – Dni Doktoranta UAM, które odbędą się 16-17 grudnia 2020 roku w formie zdalnej na MS Teams.Mamy dla Was dwa dni intensywnych szkoleń, wykładów i warsztatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Obecność potwierdzili Jej Magnificencja Rektor prof. Bogumiła Kaniewska oraz Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysław Wojtaszek.

Możecie uczestniczyć wybranych przez siebie zajęciach – tych, których potrzebujecie lub ich tematyka Was zainteresuje.Będziecie mogli dowiedzieć się: jak zainteresować studentów treścią nauczania w dobie przekazywania wiedzy zdalnie, jak postępować w przypadku, gdy w zajęciach bierze udział student z niepełnosprawnością, jak dobrze publikować, w jakich konkursach grantowych możecie aplikować, a także jak zdobyć stypendium Fulbrighta. Będziecie mieli też możliwość zgłębić wiedzę z zakresu prawnych aspektów doktoratu.Szczegółowy harmonogram oraz informacje o tym, jak dołączyć do poszczególnych zajęć zamieścimy już wkrótce, sprawdzajcie nasz Facebook, stronę internetową (www.phd.amu.edu.pl) oraz Waszą pocztę.

Wydłużony termin wnioskowania o stypendium rektora

W związku z możliwością aplikowania przez osoby na V roku studiów doktoranckich o przyznanie Stypendium Rektora, zmianie uległ harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków – termin składania wniosków przedłużony został do 2 grudnia 2020 r. Więcej informacji na stronie: https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2.

Komunikat ws. składania i przyznawania wniosków o stypendium rektora w przypadku przedłużeń studiów doktoranckich

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Pragniemy poinformować, że istnieje możliwość otrzymania Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w przypadku tych z Was, którzy uzyskali pierwsze przedłużenie studiów. Warunki przyznania stypendium w tym przypadku się nie zmieniają – mogą je tym samym otrzymać te osoby na studiach doktoranckich, które uzyskały bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów oraz wykazały się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. Powyższe informacje potwierdzone zostały opinią radców prawnych UAM.

Stypendium rektora

Informujemy, że można składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021. Wszelkie informacje znajdziecie w adresie poniżej, znajdujący się regulamin, harmonogram postępowania oraz kryteria dla poszczególnych wydziałów i katedr:

https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2

Przypominamy, że o stypendium mogą ubiegać się doktoranci ze studiów doktoranckich.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2020/2021 podstawowy termin składania wniosków mija 27 listopada 2020 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora (plik do pobrania na dole strony).
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

Komunikat ws. wypłat stypendiów doktoranckich i z dotacji projakościowej

Wiemy, że część z Was jest zaniepokojona brakiem wypłat stypendium doktoranckiego i z dotacji projakościowej. Śpieszymy tym samym z wyjaśnieniami! Otrzymaliśmy informacje, że brak wypłat w przypadku części wydziałów wynika z późnego przekazania list stypendialnych do Sekcji Płac UAM. Tej części z Was, która stypendium jeszcze nie otrzymała, zostanie ono przekazane w tym tygodniu, najdalej – na początku przyszłego.

Nowy skład Samorządu Doktorantów naszego Uniwersytetu na kadencję 2020/2021!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci przekazujemy Wam wiadomości, kto w tym roku będzie działał w strukturach Samorządu Doktoratów.

Nową Przewodniczącą Prezydium Sejmiku została mgr Ewelina Ebertowska (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa).

Oprócz niej w Prezydium znaleźli się:

– mgr Marlena Kaźmierska (Wydział Studiów Edukacyjnych) – Wiceprzewodnicząca,

– mgr Malwina Malinowska (Wydział Nauk o Sztuce, Szkoła Doktorska),

– Sekretarz,- mgr Olga Dec (Wydział Archeologii, Szkoła Doktorska),

– mgr Adam Młynarczyk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

W ramach struktur Sejmiku:

– mgr Mateusz Nowicki (Wydział Chemii) – Marszałek,

– mgr Artur Trzebny (Wydział Biologii) – Wicemarszałek.

W ramach Komisji Rewizyjnej:

– mgr Mikołaj Buchwald (Wydział Psychologii i Kognitywistyki),

– mgr Sonia Ławniczak (Wydział Neofilologii),

– mgr Joanna Radzioch (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Szkoła Doktorska).

Ponadto Przedstawicielką w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej została Qihang Qiu, MA (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Szkoła Doktorska).
Gratulujemy nowo wybranym osobom, życząc samych sukcesów samorządowych w nowej kadencji!

Chcielibyśmy również podziękować serdecznie wszystkim, tym którzy byli zaangażowani w prace samorządowe w roku akademickim 2019/2020!

Jednorazowe Stypendium Rektora- przedłużenie terminów składania wniosków

Uwaga Doktorantki i Doktoranci!

Zostały przedłużone terminy składania wniosków o Jednorazowe Stypendium Naukowe Rektora UAM. Nowe obowiązują terminy to:

1. Składanie wniosków do 14 października br. — elektronicznie na adres phd@amu.edu.pl, osobiście albo pocztą na adres Biura Szkoły Doktorskiej UAM: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, pok. 222. Oryginały wniosków muszą spłynąć do Biura Szkoły Doktorskiej do dnia 16 października br.

2. Złożenie wniosku z listą rankingową — 31 października br. Wniosek z listą rankingową przedkłada JM Rektorowi UAM Prorektor właściwy ds. doktorantów.

3. Termin rozpatrzenia wniosku Prorektora przez Rektora UAM jest niezależny od działań Samorządu Doktorantów i Biura Szkoły Doktorskiej.

Przypominamy również, że o takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1) są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich (od 2 roku studiów doktoranckich do pierwszego przedłużenia tych studiów włącznie),

2) legitymują się wybitnymi, publikowanymi lub przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019) osiągnięciami naukowymi – do wniosków proszę dołączyć pierwszą stronę publikacji. Jeśli jest to fragment monografii, proszę przedłożyć pierwszą stronę monografii, spis treści oraz pierwszą stronę rozdziału/artykułu. Nie dołączone publikacje nie będą oceniane!!!

3) uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich na drugim i kolejnych latach studiów ze średnią ocen co najmniej 4,75 (z rokiem akademickim 2019/2020 włącznie) – wydruk ocen z USOSa z potwierdzeniem (email-em/skanem pracownika sekretariatu/dziekanatu lub podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium dla najlepszych doktorantów.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie!

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć na jeden z dwóch sposobów:

  1. w formie elektronicznej, przesyłając je na adres phd@amu@edu.pl, albo:
  2. w formie papierowej: osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego), do biura Szkoły Doktorskiej,

do dnia 14.10.2020 r.

Niezależnie od tego, w jakiej formie wniosek zostanie złożony do 14.10.2020 r., podpisany oryginał wniosku wraz z załącznikami musi znaleźć się w Biurze Szkoły Doktorskiej UAM do 16.10.2020 r.! Można wysłać wniosek wraz z załącznikami pocztą (albo pocztą wewnętrzną UAM) na adres: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, pok. 222.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych: (https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/132531/ZR-489-2019-2020.pdf)

Szczegóły postępowania znajdziecie w załączniku „Kalendarium” oraz formularz Wniosku.