Komisja Rewizyjna (KR)

Jest to organ kontrolny, który nadzoruje pracę Prezydium Sejmiku, w szczególności prawidłowej realizacji zadań określonych przez Sejmik i podjętych uchwał. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych indywidualnie przez Sejmik bezwzględną większością głosów na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w obecności co najmniej połowy delegatów, spośród kandydatów przedstawionych przez Samorządy Studiów.

Do kompetencji KR należy w szczególności:

  1. przygotowanie sprawozdania z kontroli prac Przewodniczącego, Prezydium oraz jego poszczególnych członków, zawierającego własną ocenę wykonywanych zadań i  przedstawienie go Sejmikowi;

  2. wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium;

  3. Komisja Rewizyjna ma także możliwość wnioskowania o  odwołanie członka Prezydium.