Prezydium Sejmiku

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezydium Sejmiku Doktorantów jest uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Doktorantów i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków. Prezydium kieruje działalnością Samorządu na podstawie niniejszego regulaminu oraz uchwał Sejmiku.

Do kompetencji i obowiązków Prezydium należy w szczególności:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Samorządu;
  2. współpraca z organami Uniwersytetu we wszelkich sprawach należących do zakresu działania Samorządu;
  3. powoływanie, na wniosek Przewodniczącego, pełnomocników do wykonywania określonych zadań;
  4. podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian w sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw;
  5. informowanie doktorantów Uniwersytetu o działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  6. przygotowywanie i przedstawianie Sejmikowi sprawozdania z działalności w terminie co najmniej 5 dni przed posiedzeniem Sejmiku, na którym ma zapaść decyzja o udzieleniu bądź nie absolutorium;
  7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności Samorządu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.