Rady Doktorantów

Każde studium doktoranckie ma swoją Radę, która jest reprezentacją doktorantów studium. W jej skład wchodzi od 3 do 7 członków, którzy wybierani są spośród wszystkich doktorantów danego studium.

Do kompetencji Rady Doktorantów Studium należy w szczególności:

  • reprezentowanie doktorantów studium i obrona ich interesów oraz przestrzegania ich praw,
  • opiniowanie przedstawionych projektów oraz zgłaszanie władzom własnych propozycji uchwał, zarządzeń i decyzji,
  • prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych doktorantów studium,
  • informowanie doktorantów studium o działalności innych organów Samorządu oraz władz wydziału/instytutu.