Sąd Koleżeński (SK)


Sąd Koleżeński Doktorantów jest organem odpowiedzialności dyscyplinarnej czuwającym nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w Uniwersytecie. Za ich naruszenie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi jedenastu członków powołanych przez Sejmik Doktorantów spośród kandydatur przedstawionych przez poszczególne Rady Studium.