Sejmik Doktorantów


Jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów. W jego skład wchodzą delegaci ze wszystkich studium doktoranckich UAM, a ich kadencje trwają 1 rok. Obrady Sejmiku prowadzi jego Marszałek. Sejmik zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące lub częściej gdy jest taka potrzeba.

Do kompetencji Sejmiku należy w szczególności:

 1. uchwalanie Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz dokonywanie jego zmian;
 2. uzgodnienie treści regulaminu studiów z Senatem Uniwersytetu;
 3. wybór członków pozostałych organów Samorządu w Uniwersytecie;
 4. wybór przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu;
 5. wybór przedstawicieli doktorantów do Senatu, Uczelnianego Kolegium Elektorów, Rady Bibliotecznej, kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów;
 6. wybór przedstawiciela Uniwersytetu na Zjazd Delegatów (zjazd wyborczy Krajowej Reprezentacji Doktorantów) spośród doktorantów Uniwersytetu;
 7. tworzenie i znoszenie komisji do poszczególnych spraw oraz powoływanie i odwoływanie ich członków;
 8. udzielanie absolutorium dotychczasowemu Przewodniczącemu Prezydium Sejmiku Doktorantów, poszczególnym członkom Prezydium, członkom komisji (jeżeli zostały powołane) z wykonanych obowiązków przed dokonaniem wyboru nowych władz;
 9. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej lub strajku na terenie całego Uniwersytetu;
 10. odwoływanie członków Prezydium Sejmiku Doktorantów;
 11. kierowanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego;
 12. wnioskowanie do Rektora o przekazanie danej sprawy do Sądu Koleżeńskiego, a nie do rzecznika dyscyplinarnego;
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w ustawie lub statucie do kompetencji uczelnianego organu uchwałodawczego Samorządu albo zastrzeżonych w niniejszym regulaminie do kompetencji Sejmiku.